ଫିଜିୟାନ୍ କାରଖାନା ବାନ୍ଧିବା ଛୁଞ୍ଚି ସିଙ୍କର୍ ସକ୍ ମେସିନ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଉତ୍ପାଦ ନାମ: ସକ୍ ମେସିନ୍ ସିଙ୍କର୍ ଛୁଞ୍ଚି |

ମଡେଲ୍: 116S / L, ଇତ୍ୟାଦି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

ସକ୍ ନାଇଟିଂ ମେସିନ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ସିଙ୍କର୍ ଛୁଞ୍ଚି |

sinker5
sinker8
ଉତ୍ପାଦର ନାମ ସିଙ୍କର୍ |
ମଡେଲ୍ | 116S, 116L, ଇତ୍ୟାଦି |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଜିୟାନ୍, ଗୋଲଡେନ୍ ରୋକ୍ |
ବ୍ୟବହୃତ ସକ୍ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର |
ସିଙ୍କର୍-ଛୁଞ୍ଚି-ସକ୍ |

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡିକ |

1. ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ଯେପରିକି |ହୋଫା ଛୁଞ୍ଚି |, ସିଙ୍କର୍ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ |, ସିଲିଣ୍ଡର, ଛୋଟ କଟର, ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ |

2. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସକ୍ ସୂତା ଯେପରିକି |ବାୟୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା |, ପଲିଷ୍ଟର ସ୍ପନ୍ କରନ୍ତୁ |, ରବର ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା |, ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |

3. ପୁରା ସକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ଯେପରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ |ସକ୍ ଆଙ୍ଗୁଠି ବନ୍ଦ ମେସିନ୍ |, ସକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ |, ଟ୍ୟାଗିଂ ମେସିନ୍ |, ଡଟିଂ ମେସିନ୍ |ଆଉ ଏମିତି।

详情 页 _06
复杂 生产 线

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: