ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସର୍କୁଲାର୍ ସକ୍ ବାନ୍ଧିବା ମେସିନ୍ ଡାଏଲ୍ ସିଙ୍କର୍ ଛୁଞ୍ଚି |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଉତ୍ପାଦ ନାମ: ସକ୍ ମେସିନ୍ ଡାଏଲ୍ ସିଙ୍କର୍ |

ମଡେଲ୍: No.42, No.93 ଇତ୍ୟାଦି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

ସକ୍ ମେସିନ୍ ଡାଏଲ୍ ସିଙ୍କର୍ ଛୁଞ୍ଚି |

no-42-sinker
sinker3 ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ ସିଙ୍କର୍ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ |
ମଡେଲ୍ | No.42LL / LS / RL / RS, No.93LL / LS / RL / RS, ଇତ୍ୟାଦି |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଜିୟାନ୍, ଗୋଲଡେନ୍ ରୋକ୍ |
ବ୍ୟବହୃତ ସକ୍ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର |
微 信 图片 _20221212154559

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡିକ |

1. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ଯେପରିକି |ହୋଫା ଛୁଞ୍ଚି |, ସିଙ୍କର୍ |, ସିଲିଣ୍ଡର, ଛୋଟ କଟର, ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ |

2. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସକ୍ ସୂତା ଯେପରିକି |ବାୟୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା |, ପଲିଷ୍ଟର ସ୍ପନ୍ କରନ୍ତୁ |, ସୂତା ସୂତା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |

3. ପୁରା ସକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ଯେପରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ |ସକ୍ ଆଙ୍ଗୁଠି ବନ୍ଦ ମେସିନ୍ |, ସକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ |, ଟ୍ୟାଗିଂ ମେସିନ୍ |, ଡଟିଂ ମେସିନ୍ |ଆଉ ଏମିତି।

୨

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: