ସକ୍ ବାନ୍ଧିବା ମେସିନ୍ ଛୁଞ୍ଚି ପାଇଁ ଫିଜିୟାନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଉତ୍ପାଦ ନାମ: ସକ୍ ମେସିନ୍ ଛୁଞ୍ଚି |

ମଡେଲ୍: 7170S04-2, 7170S04-4, ଇତ୍ୟାଦି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

1-1
1-3
ଉତ୍ପାଦର ନାମ ସକ୍ ବାନ୍ଧିବା ମେସିନ୍ ଛୁଞ୍ଚି |
ମଡେଲ୍ | 7170S04-2, 7170S04-4, ଇତ୍ୟାଦି |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଜିୟାନ୍, ଗୋଲଡେନ୍ ରୋକ୍ |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୁଞ୍ଚି |
ସିଙ୍କର୍, ଡାଏଲ୍ ସିଙ୍କର୍, ଜ୍ୟାକାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି |
5

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡିକ |

ଆମେ ଅନ୍ୟ ସକ୍ ମେସିନ୍ ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍ ଯେପରିକି ସିଲିଣ୍ଡର, ରିଙ୍ଗ୍ କଟର ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ସକ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମେସିନ୍, ସକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ମେସିନ୍, ସକ୍ ଟ୍ୟାଗିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |

୨

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: