ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗଠନ ଛୋଟ ଚୋପା ଇରୋନିଂ ବୋର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଚାରି ଗୋଡ ସକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ |

ଭୋଲଟେଜ୍: 220V

ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା: ଜଣେ ଅପରେଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 200 ~ 300 ଯୁଗଳ (ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଚୁଡ଼ି ଅନୁଯାୟୀ) ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |

ଜଣେ ଅପରେଟର୍ 4 ~ 8 PCs ସକ୍ ଫର୍ମ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ଚୁଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ ସକ୍ ଫର୍ମରେ ରହିବା ପରେ ଏହା କେବଳ 8 ~ 10 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥାଏ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 4

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 1

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 2

ପରିଚୟ

1. କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ: ଏହି ସକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ (ସକ୍ ସେଟିଂ ମେସିନ୍) ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରକାର, ଯାହା ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 220V, 50HZ ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି |
ଲୁହା ଫର୍ମରୁ ଉତ୍ତାପ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି, ଯାହାର ତାପମାତ୍ରା ସଜାଡିହେବ, ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ସମାନ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ |
2. ସାଧାରଣତ power ଆମର ସକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଶକ୍ତି କାମ କଲାବେଳେ କାମ କରିପାରିବ |
3. ସକ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ 100W ~ 250W ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସକ୍ ଫର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ |
4. ଜଣେ ଅପରେଟର୍ 4 ~ 8 PCs ସକ୍ ଫର୍ମ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ଚୁଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ ସକ୍ ସକ୍ ଫର୍ମରେ ରହିବା ପରେ ଏହା ମାତ୍ର 8 ~ 10 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥାଏ |
5. ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା: ଜଣେ ଅପରେଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 200 ~ 300 ଯୁଗଳ (ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଚୁଡ଼ି ଅନୁଯାୟୀ) ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |
6. ନମନୀୟ: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସକ୍ ଫର୍ମ ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ |
7. ପ୍ରୟୋଗ: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚୋପାକୁ ଲୁହା କରାଯାଇପାରେ: ସାଧା ଚୁଡ଼ି, ଟେରି ଚୁଡ଼ି, ମୋଟା ଚୁଡ଼ି, ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୋପା, ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଡ଼ି, ଭୂଲମ୍ବ 3-D ଚୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି |
8. କ୍ରେତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସକ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ |

ସକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା |

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସକ୍ ଇରୋନିଂ / ଫର୍ମିଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଚୁଡ଼ିକୁ ସମତଳ କରିଥାଏ ଏବଂ କ wr ଣସି କୁଞ୍ଚନ ନଥାଏ |
ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ: 4 ଟି ଫର୍ମ ସହିତ ସରଳ ସକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ମେସିନ୍, ବକ୍ସ ଷ୍ଟିମ୍ ସକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ମେସିନ୍, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବାଷ୍ପ ସକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ |ଏହା ଚୁଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |ସାଧାରଣତ ,, ଏକ ସରଳ ସକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ପ୍ରାୟ 10 ସେଟ୍ ସକ୍ ମେସିନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 3


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: